A A A
< terug Nieuws

Coronavirus en vaccineren

Informatie coronavirus

19 januari  2021

Vaccineren van cliënten
Het ministerie van VWS heeft medegedeeld, dat mensen vanaf 18 jaar met een beperking die wonen in een kleinschalige woonvorm, vanaf 25 januari gevaccineerd
kunnen worden tegen het coronavirus. Cliënten die niet bij Odion wonen, maar wel begeleiding ontvangen via dagbesteding of via een vorm van ambulante ondersteuning,
worden op een nader te bepalen tijdstip gevaccineerd . Zodra hier meer informatie over beschikbaar is, informeren wij u.

Huisarts en het vaccin
De uitnodiging voor de vaccinatie, wordt door de huisarts verstuurd naar het huisadres van uw verwant. De huisarts voert de vaccinatie uit. Cliënten krijgen het vaccin
Moderna. Odion gaat in overleg met de huisarts of zij op de woonlocatie van Odion kunnen vaccineren. Zo kunnen we de vervoersbewegingen beperken en is het minder belastend
voor onze cliënten.

Toestemming
Je laten vaccineren is een eigen keuze. Kan uw verwant niet zelf aangeven dat hij of zij gevaccineerd wil worden (wilsonbekwaam ter zake), dan kan de wettelijke
vertegenwoordiger deze keuze met of namens de cliënt maken. Dit formulier van VWS wordt door de huisarts meegestuurd.

Registratie
Net als bij bijvoorbeeld Hepatitis B vaccinatie, mogen we als zorginstelling registreren wie zich wel en niet laat vaccineren. Deze gegevens worden goed beveiligd vastgelegd in het
digitaal cliëntdossier Ons Plan. Het registreren doen we om onze cliënten optimaal te kunnen ondersteunen en de veiligheid van medewerkers en andere cliënten te
waarborgen. De cliënt of u als verwant, kan over het registreren bezwaar aangeven via privacy@odion.nl .

Meer informatie
Wilt u informatie over het vaccin en het vaccineren, dan kunt u gebruik maken van communicatiemiddelen die landelijk zijn ontwikkeld. U vindt deze middelen op het
Cliëntenportaal van Odion. Hier vindt u ook veel gestelde vragen met de antwoorden.

Heeft u andere vragen of wilt u zaken rondom het vaccineren overleggen, dan kunt u altijd contact opnemen met de locatie waaraan u verbonden bent.

 

 

15 december 2020

Odion neemt extra maatregelen om coronabesmettingen te voorkomen. Odion volgt hierbij de richtlijnen van het kabinet en onze branchevereniging VGN.

Dagbesteding blijft open
Het kabinet heeft op maandag 14 december, extra maatregelen afgekondigd. Gelukkig is dit niet van invloed op alle dagbestedingslocaties en begeleide werkplekken van Odion. Deze blijven open, zodat onze cliënten die ondersteuning en zorg blijven ontvangen die zij nodig hebben. De focus op veiligheid en het voorkomen van besmetting met het Coronavirus blijven we uiteraard handhaven.

Aanpassingen busvervoer
We hebben gesproken met Connexxion om het busvervoer nog veiliger te maken. Daarom gaan we het aantal personen terugbrengen van 8 naar 3 á 4 reizigers per bus. En, we gaan er strenger toezien dat mensen hun mondkapje dragen.

ODC’s blijven open
Het onderwijs wordt gesloten tot en met 19 januari 2021. Het kabinet maakt daarbij een uitzondering voor kwetsbare kinderen. Odion vindt het belangrijk dat kinderen zorg blijven ontvangen, daarom blijven onze orthopedagogische dagverblijven Dynamica en De Boomgaard open. Logeren blijft mogelijk en behandelingen gaan door. De focus op veiligheid en het voorkomen van besmetting met het Coronavirus blijven we uiteraard handhaven.

Wat gaat tijdelijk stoppen?
Vanaf woensdag 16 december stopt de naschoolse- en zaterdagopvang van Odion, tot en met 19 januari. Deze opvang is namelijk nauw verbonden met het regulier onderwijs. Daardoor gaan er teveel bewegingen plaatsvinden tussen Odion en het onderwijs. We bieden alternatieven voor ouders/verzorgers met vitale beroepen en voor extra kwetsbare kinderen. Hiervoor gaan we met deze ouders/verzorgers in gesprek.

Vragen
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft of dat u uw zorgen met ons wilt delen. Uw contactpersoon van Odion staat voor u klaar, dus bel of mail gerust.

 

 

16 oktober 2020
Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt toe en dat ervaren wij ook binnen Odion. Deze week kondigde het kabinet nieuwe maatregelen aan. Hier leest u meer over hoe we binnen Odion hiermee omgaan.

Veiligheid en persoonlijke beschermingsmiddelen
Binnen Odion neemt iedereen de voorzorgmaatregelen in acht die de overheid en het RIVM voorschrijven. Het gaat dan over afstand houden, handen wassen, bij klachten
thuisblijven en laten testen. Alle begeleiders en behandelaren die langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter afstand zorg of ondersteuning geven gebruiken een chirurgisch mondneusmasker. Bijvoorbeeld wanneer we helpen bij tandenpoetsen of eten geven.

Protocollen binnen Odion
Zodra een medewerker of cliënt klachten heeft, testen we deze persoon zo snel mogelijk. Medewerkers kunnen daarvoor naar onze eigen testlocatie. Bij mensen die bij Odion
wonen, komt een Odion-verpleegkundige langs om te testen. Cliënten die buiten Odion wonen, bellen de GGD. Wanneer cliënten of medewerkers positief getest zijn volgt bron- en contactonderzoek door speciaal daarvoor opgeleide medewerkers. Het team volgt alle protocollen die nodig zijn, onder andere gericht op quarantainemaatregelen, gebruik van persoonlijk
beschermingsmateriaal en eventueel meer testen.

De zorg gaat door, ook aan huis
Een bezoek aan een therapeut of behandelaar binnen Odion gaat gewoon door. Ook de ondersteuning aan mensen thuis -ambulante zorg- gaat door. Hierbij volgen we het
landelijk beleid. Cliënt en behandelaar kijken samen of ze fysiek bij elkaar komen of dat ze kunnen (beeld)bellen.

Bezoek
De landelijke regel is dat mensen drie bezoekers per dag mogen ontvangen in hun eigen woning. Cliënten kunnen dus drie bezoekers per dag ontvangen achter hun eigen
voordeur. Bezoek van begeleiders en andere zorgverleners telt hierbij niet mee.

Dagbesteding blijft open
Het landelijk beleid en de recente maatregelen zijn erop gericht dat dagbesteding zo veel mogelijk door kan gaan. Binnen Odion hebben we besproken hoe we dit zo goed en veilig
mogelijk kunnen organiseren. Per dagbestedingslocatie kijken we wat mogelijk is. Dit hangt af van het gebouw en de ruimte. Soms zijn er aanpassingen nodig, zoals minder
mensen per dagdeel of een andere route voor vervoer. Wanneer dit zo is, bespreekt de begeleider dit met de mensen die gebruik maken van de betreffende dagbesteding.

Lastige tijd
Het is een spannende en soms moeilijke tijd. We proberen met z’n allen zo zorgvuldig mogelijk te handelen en de juiste stappen te zetten. En daar ook veel met
elkaar over in gesprek te zijn. Mocht u vragen hebben, bel of mail dan gerust naar de teamleider van de locatie.

 

 2 juli 2020
Verregaande versoepeling
Veel Coronamaatregelen zijn vanaf 1 juli door het kabinet versoepeld en deze hebben
gevolgen voor de gemaakte afspraken binnen Odion.

Goede balans
Vanuit Odion zijn we gericht op een goede balans tussen fysieke gezondheid én psychisch
en emotioneel welbevinden van de cliënten. Dat wil zeggen dat het vermijden van risico’s
op medische gronden niet in alle gevallen de vanzelfsprekende keuze is. Het is van belang
om zowel het risiconiveau als de risicoaanvaardbaarheid mee te wegen. Hierover gaan we
steeds zorgvuldig in gesprek met de cliënt, de verwant, de gedragsdeskundige en waar
nodig de arts.

Algemene maatregelen
De algemene richtlijnen blijven van kracht, namelijk:
– Houd 1,5 meter afstand
– Was regelmatig de handen, hoest en nies in de elleboog
– Blijf thuis bij klachten en laat je testen

Bezoekregeling en logeren
De versoepeling van de Coronamaatregelen, heeft ook gevolgen voor de afspraken rond
bezoek en logeren. De kern is dat wanneer er geen klachten zijn en de algemene
maatregelen nageleefd worden er vanaf 1 juli geen beperkingen meer zijn voor bezoek en
logeren.

Uitgangspunten bezoekregeling
De Odion bezoekregeling beschrijft de uitgangspunten en voorwaarden voor verantwoord
bezoek en logeren. De regeling is gebaseerd op de handreiking van de VGN en de RIVMrichtlijnen.

– Iedere cliënt heeft recht op bezoek. Wanneer aan de algemene maatregelen voldaan wordt zijn hierbij geen beperkingen.
– Voor medisch kwetsbare cliënten of cliënten waar 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden maken we afspraken over een vaste kring van bezoekers. Bij deze afspraken en risicoafwegingen zijn cliënt, verwant, begeleider, gedragskundige en/of arts betrokken.
– Er vindt geen bezoek plaats bij (milde) klachten van bezoeker en/of zijn huishouden.
– Logeren bij vaste verwanten of relevante anderen is mogelijk wanneer cliënt en verwanten klachtenvrij zijn.
– Wanneer een cliënt bij verwanten logeert is terugkeer alleen mogelijk wanneer er bij cliënt en verwanten geen Corona verschijnselen zijn. Bij verschijnselen wordt eerst getest. De uitslag wordt in de logeersituatie afgewacht.
– Wanneer er op een woning of locatie een (verdenking van) een besmetting is geldt een bezoek en logeerverbod.
– Bij Odionlocaties met een “deur achter een voordeur” is bezoek op afspraak.
– Bezoek vindt bij voorkeur plaats in de eigen ruimte van de cliënt, op een plek buiten of op een daarvoor speciaal ingerichte plek.
– Alle landelijke maatregelingen worden opgevolgd.

 


29 mei 2020
Welbevinden van cliënten in 1,5 meter samenleving
De crisisperiode lijkt voorbij. Wel wordt duidelijk dat het Coronavirus langere tijd invloed heeft op ons leven. Ook in de gehandicaptenzorg gaan we steeds meer invulling geven aan de 1,5 meter samenleving. Daarbij moet een goede balans zijn tussen fysieke gezondheid en veiligheid én psychisch en emotioneel welbevinden van onze cliënten.

Stap voor stap meer vrijheid
Iedereen die bij Odion woont en dat wenst moet bezoek kunnen ontvangen, uit logeren gaan en dagbesteding krijgen. Natuurlijk op een verantwoorde manier die past
bij de persoon, de situatie en met de juiste maatregelen.

Open gaan van dagbesteding en begeleid werken
De dagbesteding en begeleide werkplekken gaan vanaf dinsdag 2 juni verder gefaseerd open. Elke locatie heeft hiervoor een plan gemaakt. Per locatie en cliënt kan het verschillen wat
wanneer mogelijk is.

Logeren binnen Odion
Binnen Odion zijn er verschillende mogelijkheden voor logeren voor kinderen en volwassenen. Het kabinet heeft een routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid opgesteld. Hierin staat dat er vanaf 1 juli passende afspraken zijn gemaakt wat betreft logeren.  Met iedere cliënt en de verwant worden er vóór 1 juli afspraken gemaakt. Ook kan er weer gelogeerd worden buiten Odion. Hiervoor gelden uitgangspunten en voorwaarden.

Uitgangspunten en voorwaarden verantwoord bezoek en logeren buiten Odion
Voor cliënten die bij Odion wonen is bezoek en logeren buiten Odion weer mogelijk. De ‘Odion bezoekregeling’ geeft hiervoor de uitgangspunten en voorwaarden. De regeling is gebaseerd op de handreiking van de VGN en de RIVM richtlijnen.

– Iedere cliënt heeft recht op bezoek.
– Voor kwetsbare cliënten of cliënten waar 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden, gaan we zo veel mogelijk uit van 1 of maximaal 2 vaste contactpersonen.
– Voor alle cliënten worden op maat afspraken gemaakt. Uiterlijk 15 juni heeft iedere cliënt een goede invulling van bezoek. Uiterlijk 1 juli zijn afspraken over logeren gemaakt.
– Bezoek is op afspraak. Er is vooraf contact met de begeleiding over tijdstip en plaats.
– Geen bezoek als de cliënt of de bezoeker klachten heeft. Dit wordt voorafgaand aan het bezoek gecheckt door begeleiders.
– Bezoekers blijven op 1,5 meter afstand van cliënten en (zorg)medewerkers.
– Bezoekers en cliënt wassen hun handen bij binnenkomst én bij vertrek.
– Bezoek vindt plaats in de eigen ruimte van de cliënt, op een plek buiten of op een andere daarvoor speciaal ingerichte plek.
– Het bezoek maakt geen gebruik van algemene sanitaire faciliteiten of gemeenschappelijke ruimtes.
– Als op een locatie (een verdenking van) Corona is vastgesteld dan geldt een bezoekverbod.
– Wanneer een cliënt bij verwanten logeert is terugkeer alleen mogelijk wanneer er bij cliënt en verwanten geen corona verschijnselen zijn. Bij verschijnselen wordt eerst getest.
–  Alle landelijke maatregelingen worden opgevolgd.

We proberen zoveel mogelijk voor iedereen afspraken op maat te maken die passen bij de situatie en de persoon.

Data op een rij
– Logeren binnen Odion:
uiterlijk 1 juli zijn er afspraken gemaakt hoe en wanneer dit mogelijk is
– Logeren buiten Odion:
uiterlijk 1 juli zijn er afspraken gemaakt en kan er weer gelogeerd worden
– Bezoek:
uiterlijk 15 juni zijn er afspraken gemaakt en kan er bezoek komen en kan een cliënt op bezoek gaan

 


20 mei 2020
Routekaart Gehandicaptenzorg
Tijdens de persconferentie van 19 mei gaf het kabinet aan dat ook voor de gehandicaptenzorg de maatregelen verder verruimd worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ‘Routekaart Gehandicaptenzorg’. Deze is gemaakt door de onze branchevereniging VGN, cliëntenorganisaties en AVG-artsen. De routekaart is gericht op wat wel kan in coronatijd. De routekaart heeft de volgende fasering:

Per 1 juni krijgt iedere cliënt een vorm van dagbesteding. Ook start de dagbesteding op de dagbestedingslocaties weer op.
Per 15 juni is voor iedere cliënt op een goede manier invulling gegeven aan het ontvangen van bezoek.
Per 1 juli is met iedere cliënt die dat wenst afspraken gemaakt over logeren buiten de locatie waar hij of zij woont.

De bovenstaande data zijn uiterste data. Vanaf 20 mei werken we daar stap voor stap naar toe.

Bezoekregeling
De bezoekregeling verandert van ‘Nee – tenzij’ naar ‘Bezoek onder voorwaarden’. Kern van de regeling is dat iedere cliënt recht heeft op bezoek van minimaal 1 á 2 personen mits voldaan wordt aan de voorwaarden.

Openen dagbesteding en begeleid werken
Tijdens de persconferentie van 19 mei kondigde Minister de Jonge aan dat dagbesteding op de specifieke locaties vanaf 1 juni weer zoveel als mogelijk kan draaien. Elke Odionlocatie is bezig met het afronden van een plan van aanpak voor hoe de dagbesteding weer opengaat.

 


15 mei 2020
Ambulante ondersteuning
Vanwege de versoepeling van de Corona maatregelen start ook de ambulante ondersteuning in de thuissituatie. Dat betekent dat ambulante begeleiders stap voor stap de cliënten gedeeltelijk thuis gaan bezoeken.

 


12 mei 2020
Maatregelen verruimen
Het kabinet gaf op 6 mei aan hoe zij de maatregelen omtrent Corona gaan verruimen. Ook binnen Odion gaan we de komende tijd stap voor stap invulling geven aan wonen, leven en werken voor onze cliënten binnen een anderhalve-meter-samenleving. Hierbij volgen wij de richtlijnen van het kabinet, RIVM en onze branchevereniging VGN.

Dagbesteding en begeleid werken in drie fasen
Voor onze dagbesteding en begeleide werkplekken hanteren we drie fasen. Dit is net als de verruiming van de maatregelen in Nederland een indicatie. Ook binnen Odion monitoren
we elke stap en zetten vervolgstappen als het kan. Dit uiteraard met inachtneming van alle hygiëne maatregelen, veilig vervoer en overige RIVM-richtlijnen.

Fase 0 – was de gesloten fase t/m 21 april voor kinderen en volwassenen wat betreft dagbesteding, begeleide werkplekken, logeren, zaterdag- en naschoolse begeleiding en
ambulante ondersteuning op afstand.
Fase 1 – uitbreiding maatwerk (21 april – 2 juni)
In deze fase  start de versoepeling van de bestaande maatregelen. Orthopedagogische dagverblijven gaan open voor kinderen t/m 12 jaar. En we creëren meer mogelijkheden voor kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen om in kleine groepjes dagbesteding te krijgen en weer naar het werk te gaan. We verschuiven van ‘als het absoluut noodzakelijk is’ naar ‘als het mogelijk is dan doen we het’.
Fase 2 – dagbesteding gefaseerd open (2 juni – 1 september)
In fase 2 gaat de dagbesteding en begeleid werken gefaseerd open. Dit geldt voor kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen. Elke locatie maakt een plan van aanpak hoe dagbesteding en begeleide werkplekken gaan starten in deze periode. Aangezien we zoveel mogelijk maatwerk bieden, kunnen de plannen per locatie verschillend zijn.  Onze overwegingen baseren we o.a. op de medische kwetsbaarheid van cliënten, het vervoer, de ruimte van de dagbesteding en samenwerking tussen wonen en dagbesteding. Via de locatie waaraan u verbonden bent, wordt u op de hoogte gehouden van de mogelijkheden.

Verruiming bezoekregeling
Momenteel is de regel ‘geen bezoek tenzij’.  We gaan dit ‘tenzij’ meer benutten en de mogelijkheden voor bezoek op basis van maatwerk verruimen. Als u gebruik wil maken van deze versoepeling, kunt u in gesprek gaan met de teamleider. Belangrijk is dat we waakzaam zijn op het verspreiden van het Coronavirus en dat we aan alle voorwaarden blijven voldoen.

 

1 mei 2020
Bezoekregeling

Onze brancheorganisatie VGN heeft samen met cliëntenorganisaties en het ministerie van VWS afgelopen maart een bezoekregeling gemaakt die specifiek geldt voor de gehandicaptenzorg. Aangezien we aan het begin van een nieuwe fase staan, heeft de VGN deze bezoekregeling geactualiseerd. Deze Odionbezoekregeling is gebaseerd op die actualisatie.

Nee-tenzij
Kern van de bezoekregeling is nog steeds nee-tenzij. De focus blijft op voorkomen van verspreiding van het virus. Daarbij brengen we meer balans tussen de fysieke gezondheid en veiligheid en het emotionele en psychische welbevinden van onze cliënten. Concreet betekent dit dat we de ‘tenzij’ uit de regeling meer gaan benutten en de mogelijkheden voor bezoek op basis van maatwerk verruimen.

Maatjes project
Veel cliënten zijn in deze tijd vaker alleen dan ze gewend zijn. Ook zijn er binnen Odion medewerkers die het mooi vinden om in contact te komen met cliënten. Daarom is het idee ontstaan om een maatjes-project te starten. Een Odionmedewerker gaat medewerkers en cliënten of cliënten onderling koppelen op vraag en aanbod. Een maatje is er om aandacht te hebben voor de cliënt en leuke dingen te doen, veelal op afstand via tablet of telefoon. Soms door een wandeling te maken.

Uitslag testen cliënten
De afgelopen tweeënhalve week zijn enkele cliënten getest op het Coronavirus en niemand is positief getest. Wel waren er binnen verschillende woonlocaties vermoedens van besmettingen. Voor deze mensen hebben de betreffende teams het thuisisolatie-protocol in werking gezet. Ook is er steeds snel gemeld en overlegd met het Coronateam van Odion.

 

30 april 2020
ODC De Boomgaard en Dynamica
De orthopedagogische dagverblijven (ODC) gaan vanaf 11 mei van maandag t/m vrijdag open voor kinderen tot en met 12 jaar. Voor kinderen vanaf 13 jaar worden de huidige
maatregelen voortgezet en bieden we waar mogelijk maatwerk. Kinderen zijn vanwege hun immuunsysteem minder snel ziek, dit geldt ook voor kinderen met een beperking. Is een kind extra kwetsbaar? Dan overlegt de ouder met de arts of het kind naar het ODC kan komen. Voor kinderen vanaf 13 jaar is dit nog niet duidelijk of zij minder vatbaar zijn voor Corona. Wij onderzoeken de mogelijkheden en communiceren daar met u over zodra we meer weten.

Vervoer
Vanaf 11 mei gaat Connexxion weer rijden. De kinderen zitten naast elkaar in de bus waarbij er geen 1,5 meter afstand gehouden wordt. Voor kinderen is dit ook niet nodig. Wel vragen
wij de ouder/verzorger 1,5 meter afstand aan te houden bij de bus. Als de ouder het kind brengt, nemen de begeleiders het kind buiten van over. Indien het kind voorheen gebruik maakte van Connexxion verzoeken wij u om dit nu ook te doen. Zo voorkomen wij dat er veel ouders tegelijk aankomen en blijft de 1,5 meter afstand het beste gewaarborgd.

Specialistische begeleiding na school Dynamica
Vanaf 11 mei start de Specialistische begeleiding na school voor kinderen t/m 12 jaar op de dagen dat het kind ook onderwijs ontvangt van Dynamica. De tijden sluiten aan op de
schooltijden.

Zaterdagopvang Dynamica
De Zaterdagopvang blijft voorlopig gesloten.

Logeren
Op dit moment onderzoeken wij de mogelijkheden voor logeren in relatie tot de risico’s. Vanaf 11 mei starten we allereerst doordeweeks alleen met de kinderen t/m 12 jaar
waarvoor de noodzaak tot logeren groot is. In het weekend is er nog geen gelegenheid tot logeren.

Ambulante ondersteuning
Op dit moment wordt er in afstemming al dan niet ambulante ondersteuning gegeven. Dit verandert vooralsnog niet.

Gezondheidsklachten
Als een kind onderstaande gezondheidsklachten heeft, mag het geen gebruik maken van de ODC’s, het logeren en Specialistische begeleiding na school:
– verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of
– verhoging tot 38 graden Celsius, of
– wanneer een gezinslid klachten met koorts (vanaf 38 graden Celsius) en/of benauwdheid heeft.

 


22 april 2020
Op 21 apri heeft het kabinet aangekondigd dat we aan het prille begin van een nieuwe fase met betrekking tot het Coronavirus staan. De meeste maatregelen blijven gehandhaafd en er zijn een paar veranderingen. Zo gaan vanaf maandag 11 mei de basisscholen, het speciaal onderwijs, kinderdagverblijven en naschoolse opvang weer open.

Wat betekent dit voor Odion ten aanzien van kinderen?
Orthopedagogische dagverblijven (ODC) Dynamica en De Boomgaard, Zaterdagopvang en Naschoolse opvang van Odion, gaan vanaf maandag 11 mei weer open. Om dit zorgvuldig te laten verlopen, wordt er een gedegen plan opgesteld. Hierin wordt bepaald of de leeftijdgrens 12 of 18 jaar kan zijn. En er wordt meegenomen hoe we omgaan met de mogelijkheden voor logeren.

Wat betekent dit ten aanzien van de overige maatregelen van Odion?
Alle andere maatregelen binnen Odion blijven bestaan t/m dinsdag 19 mei. Odion volgt hierbij de richtlijn van het kabinet, RIVM en VGN.
De focus blijft op voorkomen van verspreiding van het virus.

Dit betekent het volgende:
– Dagbesteding en begeleid werken blijven gesloten. Zij bieden alternatieven waar dit noodzakelijk en mogelijk is. De komende tijd wordt bekeken of de alternatieven uitgebreid kunnen worden.
– Ambulante ondersteuning (individueel en voor gezinnen) vindt zoveel mogelijk plaats op afstand.
– Bezoekregeling is nee-tenzij. Deze wordt gecontinueerd.
– Kantoormedewerkers werken zoveel mogelijk thuis.

Deze maatregelen hebben voor cliënten veel impact, daarom zullen we de komende tijd nog nadrukkelijker oog hebben voor de leefbaarheid en psychische welbevinden van onze cliënten.

Brief voor verwanten en cliënten
Eerste contactpersonen en cliënten worden na 21 april op de hoogte gesteld via een brief.

 

17 april 2020
OLVG Corona Check
Medewerkers met klachten die passen bij een besmetting met het Coronavirus kunnen gebruik maken van de OLVG Corona Check. Zij vullen dagelijks antwoorden in op vragen die vervolgens worden gecheckt door een medisch team. Dit team houdt de zorgmedewerker op die manier in de gaten. Onze brancheorganisatie VGN is een samenwerking aangegaan met het team achter deze app en alle medewerkers van de gehandicaptenzorg mogen er nu gebruik van maken. .

Kwetsbare medewerkers
Het RIVM heeft een handreiking opgesteld voor medewerkers die zelf tot de kwetsbare groep behoren. Kwetsbare medewerkers zijn medewerkers die een verhoogd risico lopen op een ernstig beloop van een infectie met het Coronavirus. Medewerkers die tot deze groep behoren én met cliënten werken die (vermoedelijk) besmet zijn met het Coronavirus gaan in overleg met de teamleider, huisarts en eventueel bedrijfsarts. Zo nodig worden er passende maatregelen getroffen.


15 april 2020
Stand van zaken uitslag testen cliënten
De afgelopen twee weken zijn cliënten getest op het Coronavirus en niemand is hierbij positief getest. Wel waren er binnen verschillende woonlocaties vermoedens van besmettingen. Voor deze mensen hebben de betreffende teams het thuisisolatie-protocol in werking gezet. Ook is er steeds snel gemeld en overlegd met het Coronateam. De locaties hebben daarbij de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en adviezen ontvangen.

 

9 april 2020
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Landelijk is er een schaarste aan PBM. Odion heeft voor dit moment genoeg PBM in huis om veilig te kunnen werken. Medewerkers worden geïnstrueerd om zorgvuldig met de beschermingsmaterialen om te gaan en om (kruis-) besmetting tegen te gaan.

Als de cliënt naar het ziekenhuis moet
Normaal gesproken gaat een begeleider of verwant mee naar het ziekenhuis als een cliënt ernstig ziek is. Dit kan helaas op dit moment niet. Daarom moet alle relevante (medische)informatie via een formulier aangeleverd worden. Alle Odionmedewerkers zijn op de hoogte van de procedure.

 

dinsdag 7 april

Testen op het Coronavirus
Sinds 6 april wordt de capaciteit om te testen op het Coronavirus uitgebreid binnen Nederland. Deze capaciteit is nog beperkt, dus nog niet alle zorgmedewerkers kunnen getest worden. Er is een nieuwe richtlijn opgesteld door het RIVM wanneer zorgmedewerkers in aanmerkingen kunnen komen om getest te worden op Corona. Op dit moment zijn dat de medewerkers die intensief contact hebben met cliënten die kwetsbaar zijn. Vanuit Odion volgen we deze richtlijn.

 

vrijdag 3 april
Continuïteitsplan
Wat als er veel Odionmedewerkers uitvallen vanwege het Coronavirus? Hiervoor heeft Odion een plan ontwikkeld. Het uitgangspunt is voldoende inzetbaarheid waarborgen voor de zorgverlening en cliënten en medewerkers optimale bescherming bieden.

Veerkracht
De mentale gezondheid van de Odionmedewerkers is van groot belang. Altijd en nu tijdens de Coronacrisis in het bijzonder. Odion biedt individuele coaching en themabijeenkomsten via beeldbellen. Tijdens de themabijeenkomsten worden in kleine groepjes cliënt gerelateerde thema’s besproken met gedragsdeskundigen.

Verstuurde brief
Brief aan vrijwilligers 3 april 2020

 

woensdag 1 april 2020|
Maatregelen na 6 april
Het kabinet heeft op 31 maart afgekondigd dat alle genomen maatregelen wat betreft het Coronavirus van kracht blijven t/m dinsdag 28 april. Dit betekent voor Odion dat alle eerder genomen maatregelen ook tot die datum van kracht zijn. We nemen deze maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken en cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen.

Dagbesteding, orthopedagogische dagcentra en kindlogeren
Alle dagbesteding en logeeropvangen van Odion blijven gesloten t/m zondag 3 mei.
Dat betreft:
– Alle negen dagbestedingslocaties en negen begeleide werkplekken
– De twee orthopedagogische dagcentra
– Het Odion Logeerhuis, zaterdag- en naschoolseopvang en andere logeeropvangen

Alle alternatieve dagopvang die de afgelopen weken is ontwikkeld en ook de opvang van kinderen met ouders/verzorgers in vitale beroepen blijft bestaan

Wat betekent dit voor u?
We realiseren ons goed dat de situatie voor vele van u moeilijk is. Juist die dagelijkse structuur is zo belangrijk. Veel cliënten die deze structuur nu missen, vinden het moeilijk hiermee om te gaan. Ook zijn er in de thuissituatie niet altijd die faciliteiten die het mogelijk maken goede zorg te bieden. Blijf vooral met ons in gesprek en stel uw vragen! Samen kijken we naar mogelijke oplossingen.

Odion is voorbereid
Odion heeft een speciaal team dat voorbereid is op verschillende situaties die voort (kunnen) komen uit deze Coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan zorgen voor voldoende persoonlijk beschermingsmateriaal; ontwikkelen van protocollen voor hoe te handelen bij een (vermoeden van) besmetting en bij thuisisolatie, extra ondersteuning van teams door gedragsdeskundigen en extra mentale ondersteuning van begeleiders. Ook is er een continuïteitsplan om ervoor te zorgen dat ook bij personeelskrapte de zorg door kan gaan.

Verder is er afstemming met gehandicaptenzorginstellingen in de regio. Daar wordt gesproken over gezamenlijke regionale mogelijkheden voor eventuele verpleging wanneer dat nodig mocht zijn. Odionmedewerkers worden constant op de hoogte gehouden van alle voorbereidingen en maatregelen en hebben de beschikking over kaders om binnen hun locaties maatwerk afwegingen te kunnen maken.

Vragen
Mocht u nog andere vragen hebben, bel of mail gerust naar de locatie waaraan u verbonden bent.

Verstuurde brief
Brief aan 1e contactpersonen van cliënten 31 maart 2020 

 

zaterdag 27 maart 2020

Maatregelen na 6 april
Op dinsdag 31 maart beslist het kabinet welke maatregelen er gelden na 6 april wat betreft het Coronavirus. Odion bereidt zich hierop voor, door verschillende scenario’s in kaart te brengen. Zodra de kabinetsmaatregelen duidelijk zijn, bepaalt Odion wat dit voor ons betekent. Hierbij zijn de richtlijnen van het kabinet en VGN leidend. Na woensdag 1 april ontvangen cliënten en verwanten een brief hierover.

Gehandicaptenzorg in de regio bundelt haar krachten
Odion participeert in een overleg met verschillende gehandicaptenzorgorganisaties in de regio, zoals Prinsenstichting, Esdégé Reigersdaal en Raphaelstichting. Totaal gaat het om 22 zorginstellingen onderverdeeld in drie kringen. Het doel van deze kringen is het uitwisselen van vragen en problemen binnen de gehandicaptenzorg wat betreft het Coronavirus. Zij brengen in kaart wat regionaal aangepakt zou kunnen worden. Bijvoorbeeld doen zij een inventarisatie of er mogelijk gezamenlijke verpleeglocaties gerealiseerd kunnen worden voor cliënten die besmet zijn met het Coronavirus en niet naar het ziekenhuis kunnen of willen. Ook inventariseren zij de knelpunten rondom Persoonlijk Beschermingsmateriaal (PBM) en het wel of niet kunnen doen van testen.

 

donderdag 26 maart 2020

Protocol thuisisolatie
Odion werkt met een protocol thuisisolatie.  Als er (na overleg met de huisarts) een sterk vermoeden is op een besmetting met het Coronavirus of er is een besmetting vastgesteld, dan is dat een indicatie voor thuisisolatie.  De medewerker overlegt altijd met iemand uit het Coronateam (24/7 bereikbaar) voordat het protocol in werking treedt.

Dagbesteding vanaf 6 april
Zoals bekend zijn alle dagbestedingslocaties, orthopedagogische dagcentra, zaterdag- en logeeropvang en andere logeeropvangen gesloten tot 6 april. Afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen, beslissen we begin april wat dit betekent voor na die tijd. We denken wel alvast na over duurzame oplossingen.

Geen grote bijeenkomsten tot 1 juni
Vanwege de landelijke richtlijn is de datum opgeschoven naar 1 juni. Dat betekent dat er geen opleidingen of andere grote bijeenkomsten zijn binnen Odion tot die tijd.

 

Dinsdag 24 maart 2020

Afwegingskader bezoekregeling
De VGN heeft een afwegingskader bezoekregeling specifiek voor de gehandicaptenzorg gemaakt. Dit afwegingskader ligt, met enige aanscherping, in lijn met het Odion ‘nee-tenzij’ beleid. De gezondheid van cliënten en medewerkers en het voorkomen van verspreiding van het virus staat daarbij voorop.

De ‘nee’ geeft de hoofdlijn aan: bezoek en logeren wordt zoveel als mogelijk niet toegestaan. Zeker niet bij kwetsbare cliënten. De ‘tenzij’ geeft mogelijkheden voor maatwerk waar het gaat om psychisch en emotioneel welbevinden van de cliënt.

Wat doet VGN?
VGN is onze branchevereniging voor de gehandicaptenzorg. Onze bestuurder Annemarie is ook bestuurslid van VGN. Dit weekend heeft het VGN-bestuur bij de politiek aan de kaak gesteld, welke problemen de gehandicaptenzorg ervaart naar aanleiding van de Coronacrisis. Zoals het te kort aan beschermingsmiddelen en het niet doen van testen binnen een woonvorm. Hierbij heeft de VGN ook gebruik gemaakt van de landelijke pers. Verder kijkt VGN vooruit en bereidt zich voor op ontwikkelingen die het kabinet mogelijk zou kunnen nemen. Zo anticiperen zij bijvoorbeeld op een eventuele lock down. De inzet van de VGN is om te zorgen dat het werk van zorgverleners en alles wat daarvoor nodig is gewaarborgd is.

 

woensdag 18 maart 2020

Nieuwe fase
De bestrijding van het Coronavirus gaat een nieuwe fase in. Het overheidsbeleid is er nu op gericht om de verspreiding van de ziekte te vertragen en zo de druk op zorg te spreiden. Dit betekent dat er niet vanzelfsprekend meer getest wordt, op het moment dat je de symptomen hebt.

Kwetsbare groepen
Wanneer het vermoeden is van een besmetting moet de cliënt in zijn woning verblijven. In overleg met verwanten wordt gekeken wat nodig is voor de continuïteit van zorg. Aangezien mensen met een beperking extra kwetsbaar zijn, dringen wij er bij de GGD op aan om een test af te nemen. Daarnaast hebben onze artsen een overzicht gemaakt van de verschillende ziektebeelden en gebruikte medicatie, die een cliënt extra kwetsbaar maakt. Deze groep vraagt extra aandacht en er zijn extra argumenten om wel een Coronatest te verrichten. Het Odion Coronateam ondersteunt in de praktische organisatie van alle afgesproken maatregelen.

De 4 belangrijkste maatregelen die invloed hebben op cliënten

 1. Ambulant begeleiders bellen voordat ze langskomen, bij verkoudheid begeleiden ze via mobiel/beeldbellen.
 2. Alle dagbesteding is dicht.
  Begeleiders vanuit dagbesteding werken op sommige woonlocaties.
  Voor cliënten waarbij dagbesteding noodzakelijk is, wordt gezocht naar een oplossing.
 3. Iedereen wordt gevraagd vaker en goed de handen te wassen.
 4. Iedereen wordt gevraagd zo min mogelijk bezoek van anderen te ontvangen.
  Op woonlocaties mag alleen noodzakelijk bezoek langs komen.

Vragen
We begeven ons allemaal in een bijzondere situatie en het vraagt veel van een ieder. Het is daarom belangrijk dat u uw vragen en/of zorgen met ons blijft delen. Het team en teamleider waaraan u verbonden bent, staat voor u klaar. Samen kijken we naar mogelijke oplossingen en/of alternatieven.

Verstuurde brieven
Brief aan 1e contactpersonen van cliënten 18 maart 2020
Brief aan vrijwilligers 18 maart 2020


zondag 15 maart 2020

De ontwikkelingen aangaande het Coronavirus volgen elkaar snel op. Naar aanleiding van de aanvullende maatregelen die het kabinet op zondag 15 maart heeft afgekondigd, neemt Odion de volgende maatregelen:

Aanvullende maatregelen bij Odion

 • Alle dagactiviteitencentra en begeleide werken plekken van Odion zijn vanaf dinsdag 17 maart gesloten tot en met 6 april. Zie onderaan deze pagina het overzicht.
 • De twee orthopedagogische dagcentra zijn vanaf dinsdag 17 maart gesloten tot en met 6 april. Zie onderaan deze pagina het overzicht.
 • Naschoolse opvang, Zaterdagopvang, Het Logeerhuis en andere logeeropvangen stoppen vanaf dinsdag 17 maart tot en met 6 april.

Voor maandag 16 maart maken ouder(s)/verwant(en) zelf de afweging of zij kun kind wel of niet naar dagbesteding laten gaan en stemmen dit af met de locatie.
De maatregelen worden in overleg met alle betrokkenen genomen.

Uitzonderingen
Voor cliënten waarvoor het ABSOLUUT noodzakelijk is dat zij dagbesteding ontvangen, wordt gekeken naar alternatieven. Op maandag 16 maart wordt het volgende geregeld:

 • binnen dagbesteding, orthopedagogische dagcentra en naschoolse- en zaterdagopvang kijkt het team welke mensen gebruik moeten maken van dagbesteding. Dit gaat in overleg met de ouder(s)/verwant(en) en/of woonlocatie. Odion neemt hierover contact met hen op.
 • voor volwassen cliënten die bij Odion wonen, wordt door het team gekeken wat de dagbestedingsmedewerkers kunnen betekenen op de woonlocatie. Het team van dagbesteding neemt contact op met de desbetreffende woonlocatie.

Uitgangspunten
Bij alle maatregelen die we treffen, hanteren we steeds dezelfde uitgangspunten. Deze zijn:

 • de basiszorg voor onze cliënten dient zoveel mogelijk door te gaan
 • we volgen de landelijke adviezen en richtlijnen van de RIVM, de GGD en onze branche organisatie VGN
 • we streven ernaar om (nieuwe) sociale contacten zoveel mogelijk te beperken
 • we streven ernaar vervoer met meerdere mensen zoveel mogelijk te beperken
 • we leveren maatwerk, waar bij elke cliënt afzonderlijk wordt gekeken welke ondersteuning en/of zorg nodig is

“Cruciale beroepsgroepen”
Voor ouder(s)/verwant(en) die binnen de door de overheid opgestelde “cruciale beroepsgroepen” werken, kunnen contact opnemen met de desbetreffende teamleider. Samen wordt gekeken naar mogelijke oplossingen.

We beseffen dat de situatie veel van een ieder vraagt. Blijf uw vragen vooral aan ons stellen. Samen zoeken we naar mogelijke oplossingen en/of alternatieven.

Nieuwe voorzorgsmaatregel

 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen

 

donderdag 12 maart 2020

Odion Coronateam
Odion heeft een Odion Coronateam samengesteld; dit team voert de coördinatie uit als er een vermoeden is van en/of een besmetting is binnen Odion.  Dit team is goed geïnformeerd, houdt de actualiteit in de gaten, bereidt zich voor op verschillende scenario’s en maakt gebruik van het calamiteitenplan.

Handelen bij besmetting
Odionmedewerkers zijn geïnformeerd over hoe te handelen bij een vermoeden van besmetting van het Coronavirus. Zij schakelen direct de huisarts in, die indien nodig contact opneemt met de GGD zodra het vermoeden gegrond is. Bij een reëel vermoeden komt ook het calamiteitenteam van Odion in actie die de locatie ondersteunt. Voor cliënten hebben wij sowieso een meldingsplicht. Alle betrokkenen worden vanzelfsprekend direct op de hoogte gebracht.

Voorzorgsmaatregelen
Alle medewerkers zijn erop geattendeerd om de volgende richtlijnen van het RIVM voor zichzelf en cliënten in acht te nemen:

 • Was de handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden

Nog steeds geldende maatregelen bij Odion

 • Bij verkoudheid en géén koorts, mag een medewerker aan het werk (vastgestelde richtlijn voor zorgpersoneel).
 • Wat niet direct voor de continuïteit van zorg noodzakelijk is, gaat niet door of wordt uitgesteld. Bijv. vergadering of uitje.
 • Alle activiteiten in het kader van Week Odion Open gaan niet door.
 • Alle cursussen/opleidingen binnen Odion worden in ieder geval t/m 10 april geannuleerd.
 • Medewerkers werken waar het kan zoveel mogelijk thuis.
 • Ambulante medewerkers nemen van te voren telefonisch contact op met de cliënt. Mocht de cliënt verkouden zijn, gebeurt de begeleiding op afstand.

Bezoekers van Odion
Ook aan bezoekers van Odionlocaties willen we vragen mee te werken om besmetting van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.
Vandaar hanteren wij de volgende richtlijnen:

 • Wij verzoeken u om cliënten en/of locaties van Odion alleen te bezoeken wanneer dit strikt noodzakelijk is.
 • Indien u zelf last heeft van (milde) gezondheidsklachten zoals verkoudheid, hoesten of koorts, verzoeken wij u niet naar onze locaties te komen.

Vragen|
Heeft u vragen over het Coronavirus, dan kunt u voor de meest actuele informatie terecht op de website van het RIVM. Daarbij vindt u op deze plek altijd de actuele informatie over de situatie met betrekking tot het Coronavirus binnen Odion. Mocht u verder nog vragen hebben of willen overleggen, neem dan contact op met de teamleider waaraan uw verwant verbonden is.

Dagactiviteitencentra
Zonnehoek
Het Watermerk
KrommeNoord
PurmerGeul
Standbyte
De Steiger
De Noordster + Kunstatelier
De Boerderij

Begeleide werkplekken
Café Benee
Guisveld
Westerwatering
Theatergroep
Darwinpark
Karwei
Gamma
Eetcafé De Andere Oever
Service Team
Visafslag
VD84

Orthopedagogische dagcentra
ODC Dynamica
ODC De Boomgaard

Opvang en logeren
Zaterdagopvang
Specialistische begeleiding na school
Het Logeerhuis
Overige logeeropvang

Verstuurde brieven
Brief aan contactpersonen van cliënten van Odion 4 maart 2020
Brief aan contactpersonen van cliënten van Odion 12 maart 2020


Belangrijke sites
RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
GGD: www.ggd.nl
VGN: www.vgn.nl/nieuws/coronavirus-vraagt-om-alertheid-update-28-02
Thuisarts: www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus/ik-wil-voorkomen-dat-ik-nieuwe-coronavirus-krijg

 

Ik wil gebeld worden
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.