A A A
< terug Nieuws

Coronavirus

Informatie Coronavirus
zaterdag 27 maart 2020

Maatregelen na 6 april
Op dinsdag 31 maart beslist het kabinet welke maatregelen er gelden na 6 april wat betreft het Coronavirus. Odion bereidt zich hierop voor, door verschillende scenario’s in kaart te brengen. Zodra de kabinetsmaatregelen duidelijk zijn, bepaalt Odion wat dit voor ons betekent. Hierbij zijn de richtlijnen van het kabinet en VGN leidend. Na woensdag 1 april ontvangen cliënten en verwanten een brief hierover.

Gehandicaptenzorg in de regio bundelt haar krachten
Odion participeert in een overleg met verschillende gehandicaptenzorgorganisaties in de regio, zoals Prinsenstichting, Esdégé Reigersdaal en Raphaelstichting. Totaal gaat het om 22 zorginstellingen onderverdeeld in drie kringen. Het doel van deze kringen is het uitwisselen van vragen en problemen binnen de gehandicaptenzorg wat betreft het Coronavirus. Zij brengen in kaart wat regionaal aangepakt zou kunnen worden. Bijvoorbeeld doen zij een inventarisatie of er mogelijk gezamenlijke verpleeglocaties gerealiseerd kunnen worden voor cliënten die besmet zijn met het Coronavirus en niet naar het ziekenhuis kunnen of willen. Ook inventariseren zij de knelpunten rondom Persoonlijk Beschermingsmateriaal (PBM) en het wel of niet kunnen doen van testen.


donderdag 26 maart 2020

Protocol thuisisolatie
Odion werkt met een protocol thuisisolatie.  Als er (na overleg met de huisarts) een sterk vermoeden is op een besmetting met het Coronavirus of er is een besmetting vastgesteld, dan is dat een indicatie voor thuisisolatie.  De medewerker overlegt altijd met iemand uit het Coronateam (24/7 bereikbaar) voordat het protocol in werking treedt.

Dagbesteding vanaf 6 april
Zoals bekend zijn alle dagbestedingslocaties, orthopedagogische dagcentra, zaterdag- en logeeropvang en andere logeeropvangen gesloten tot 6 april. Afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen, beslissen we begin april wat dit betekent voor na die tijd. We denken wel alvast na over duurzame oplossingen.

Geen grote bijeenkomsten tot 1 juni
Vanwege de landelijke richtlijn is de datum opgeschoven naar 1 juni. Dat betekent dat er geen opleidingen of andere grote bijeenkomsten zijn binnen Odion tot die tijd.

 

Dinsdag 24 maart 2020

Afwegingskader bezoekregeling
De VGN heeft een afwegingskader bezoekregeling specifiek voor de gehandicaptenzorg gemaakt. Dit afwegingskader ligt, met enige aanscherping, in lijn met het Odion ‘nee-tenzij’ beleid. De gezondheid van cliënten en medewerkers en het voorkomen van verspreiding van het virus staat daarbij voorop.

De ‘nee’ geeft de hoofdlijn aan: bezoek en logeren wordt zoveel als mogelijk niet toegestaan. Zeker niet bij kwetsbare cliënten. De ‘tenzij’ geeft mogelijkheden voor maatwerk waar het gaat om psychisch en emotioneel welbevinden van de cliënt.

Wat doet VGN?
VGN is onze branchevereniging voor de gehandicaptenzorg. Onze bestuurder Annemarie is ook bestuurslid van VGN. Dit weekend heeft het VGN-bestuur bij de politiek aan de kaak gesteld, welke problemen de gehandicaptenzorg ervaart naar aanleiding van de Coronacrisis. Zoals het te kort aan beschermingsmiddelen en het niet doen van testen binnen een woonvorm. Hierbij heeft de VGN ook gebruik gemaakt van de landelijke pers. Verder kijkt VGN vooruit en bereidt zich voor op ontwikkelingen die het kabinet mogelijk zou kunnen nemen. Zo anticiperen zij bijvoorbeeld op een eventuele lock down. De inzet van de VGN is om te zorgen dat het werk van zorgverleners en alles wat daarvoor nodig is gewaarborgd is.

 

woensdag 18 maart 2020

Nieuwe fase
De bestrijding van het Coronavirus gaat een nieuwe fase in. Het overheidsbeleid is er nu op gericht om de verspreiding van de ziekte te vertragen en zo de druk op zorg te spreiden. Dit betekent dat er niet vanzelfsprekend meer getest wordt, op het moment dat je de symptomen hebt.

Kwetsbare groepen
Wanneer het vermoeden is van een besmetting moet de cliënt in zijn woning verblijven. In overleg met verwanten wordt gekeken wat nodig is voor de continuïteit van zorg. Aangezien mensen met een beperking extra kwetsbaar zijn, dringen wij er bij de GGD op aan om een test af te nemen. Daarnaast hebben onze artsen een overzicht gemaakt van de verschillende ziektebeelden en gebruikte medicatie, die een cliënt extra kwetsbaar maakt. Deze groep vraagt extra aandacht en er zijn extra argumenten om wel een Coronatest te verrichten. Het Odion Coronateam ondersteunt in de praktische organisatie van alle afgesproken maatregelen.

De 4 belangrijkste maatregelen die invloed hebben op cliënten

 1. Ambulant begeleiders bellen voordat ze langskomen, bij verkoudheid begeleiden ze via mobiel/beeldbellen.
 2. Alle dagbesteding is dicht.
  Begeleiders vanuit dagbesteding werken op sommige woonlocaties.
  Voor cliënten waarbij dagbesteding noodzakelijk is, wordt gezocht naar een oplossing.
 3. Iedereen wordt gevraagd vaker en goed de handen te wassen.
 4. Iedereen wordt gevraagd zo min mogelijk bezoek van anderen te ontvangen.
  Op woonlocaties mag alleen noodzakelijk bezoek langs komen.

Vragen
We begeven ons allemaal in een bijzondere situatie en het vraagt veel van een ieder. Het is daarom belangrijk dat u uw vragen en/of zorgen met ons blijft delen. Het team en teamleider waaraan u verbonden bent, staat voor u klaar. Samen kijken we naar mogelijke oplossingen en/of alternatieven.

Verstuurde brieven
Brief aan contactpersonen van cliënten 18 maart 2020
Brief aan vrijwilligers 18 maart 2020


zondag 15 maart 2020

De ontwikkelingen aangaande het Coronavirus volgen elkaar snel op. Naar aanleiding van de aanvullende maatregelen die het kabinet op zondag 15 maart heeft afgekondigd, neemt Odion de volgende maatregelen:

Aanvullende maatregelen bij Odion

 • Alle dagactiviteitencentra en begeleide werken plekken van Odion zijn vanaf dinsdag 17 maart gesloten tot en met 6 april. Zie onderaan deze pagina het overzicht.
 • De twee orthopedagogische dagcentra zijn vanaf dinsdag 17 maart gesloten tot en met 6 april. Zie onderaan deze pagina het overzicht.
 • Naschoolse opvang, Zaterdagopvang, Het Logeerhuis en andere logeeropvangen stoppen vanaf dinsdag 17 maart tot en met 6 april.

Voor maandag 16 maart maken ouder(s)/verwant(en) zelf de afweging of zij kun kind wel of niet naar dagbesteding laten gaan en stemmen dit af met de locatie.
De maatregelen worden in overleg met alle betrokkenen genomen.

Uitzonderingen
Voor cliënten waarvoor het ABSOLUUT noodzakelijk is dat zij dagbesteding ontvangen, wordt gekeken naar alternatieven. Op maandag 16 maart wordt het volgende geregeld:

 • binnen dagbesteding, orthopedagogische dagcentra en naschoolse- en zaterdagopvang kijkt het team welke mensen gebruik moeten maken van dagbesteding. Dit gaat in overleg met de ouder(s)/verwant(en) en/of woonlocatie. Odion neemt hierover contact met hen op.
 • voor volwassen cliënten die bij Odion wonen, wordt door het team gekeken wat de dagbestedingsmedewerkers kunnen betekenen op de woonlocatie. Het team van dagbesteding neemt contact op met de desbetreffende woonlocatie.

Uitgangspunten
Bij alle maatregelen die we treffen, hanteren we steeds dezelfde uitgangspunten. Deze zijn:

 • de basiszorg voor onze cliënten dient zoveel mogelijk door te gaan
 • we volgen de landelijke adviezen en richtlijnen van de RIVM, de GGD en onze branche organisatie VGN
 • we streven ernaar om (nieuwe) sociale contacten zoveel mogelijk te beperken
 • we streven ernaar vervoer met meerdere mensen zoveel mogelijk te beperken
 • we leveren maatwerk, waar bij elke cliënt afzonderlijk wordt gekeken welke ondersteuning en/of zorg nodig is

“Cruciale beroepsgroepen”
Voor ouder(s)/verwant(en) die binnen de door de overheid opgestelde “cruciale beroepsgroepen” werken, kunnen contact opnemen met de desbetreffende teamleider. Samen wordt gekeken naar mogelijke oplossingen.

We beseffen dat de situatie veel van een ieder vraagt. Blijf uw vragen vooral aan ons stellen. Samen zoeken we naar mogelijke oplossingen en/of alternatieven.

Nieuwe voorzorgsmaatregel

 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen

 

donderdag 12 maart 2020

Odion Coronateam
Odion heeft een Odion Coronateam samengesteld; dit team voert de coördinatie uit als er een vermoeden is van en/of een besmetting is binnen Odion.  Dit team is goed geïnformeerd, houdt de actualiteit in de gaten, bereidt zich voor op verschillende scenario’s en maakt gebruik van het calamiteitenplan.

Handelen bij besmetting
Odionmedewerkers zijn geïnformeerd over hoe te handelen bij een vermoeden van besmetting van het Coronavirus. Zij schakelen direct de huisarts in, die indien nodig contact opneemt met de GGD zodra het vermoeden gegrond is. Bij een reëel vermoeden komt ook het calamiteitenteam van Odion in actie die de locatie ondersteunt. Voor cliënten hebben wij sowieso een meldingsplicht. Alle betrokkenen worden vanzelfsprekend direct op de hoogte gebracht.

Voorzorgsmaatregelen
Alle medewerkers zijn erop geattendeerd om de volgende richtlijnen van het RIVM voor zichzelf en cliënten in acht te nemen:

 • Was de handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden

Nog steeds geldende maatregelen bij Odion

 • Bij verkoudheid en géén koorts, mag een medewerker aan het werk (vastgestelde richtlijn voor zorgpersoneel).
 • Wat niet direct voor de continuïteit van zorg noodzakelijk is, gaat niet door of wordt uitgesteld. Bijv. vergadering of uitje.
 • Alle activiteiten in het kader van Week Odion Open gaan niet door.
 • Alle cursussen/opleidingen binnen Odion worden in ieder geval t/m 10 april geannuleerd.
 • Medewerkers werken waar het kan zoveel mogelijk thuis.
 • Ambulante medewerkers nemen van te voren telefonisch contact op met de cliënt. Mocht de cliënt verkouden zijn, gebeurt de begeleiding op afstand.

Bezoekers van Odion
Ook aan bezoekers van Odionlocaties willen we vragen mee te werken om besmetting van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.
Vandaar hanteren wij de volgende richtlijnen:

 • Wij verzoeken u om cliënten en/of locaties van Odion alleen te bezoeken wanneer dit strikt noodzakelijk is.
 • Indien u zelf last heeft van (milde) gezondheidsklachten zoals verkoudheid, hoesten of koorts, verzoeken wij u niet naar onze locaties te komen.

Vragen|
Heeft u vragen over het Coronavirus, dan kunt u voor de meest actuele informatie terecht op de website van het RIVM. Daarbij vindt u op deze plek altijd de actuele informatie over de situatie met betrekking tot het Coronavirus binnen Odion. Mocht u verder nog vragen hebben of willen overleggen, neem dan contact op met de teamleider waaraan uw verwant verbonden is.

Dagactiviteitencentra
Zonnehoek
Het Watermerk
KrommeNoord
PurmerGeul
Standbyte
De Steiger
De Noordster + Kunstatelier
De Boerderij

Begeleide werkplekken
Café Benee
Guisveld
Westerwatering
Theatergroep
Darwinpark
Karwei
Gamma
Eetcafé De Andere Oever
Service Team
Visafslag
VD84

Orthopedagogische dagcentra
ODC Dynamica
ODC De Boomgaard

Opvang en logeren
Zaterdagopvang
Specialistische begeleiding na school
Het Logeerhuis
Overige logeeropvang

Verstuurde brieven
Brief aan contactpersonen van cliënten van Odion 4 maart 2020
Brief aan contactpersonen van cliënten van Odion 12 maart 2020


Belangrijke sites
RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
GGD: www.ggd.nl
VGN: www.vgn.nl/nieuws/coronavirus-vraagt-om-alertheid-update-28-02
Thuisarts: www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus/ik-wil-voorkomen-dat-ik-nieuwe-coronavirus-krijg

 

Ik wil gebeld worden
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.