Zeggenschap: Meepraten over de zorg voor uw kind

Bij Odion hechten wij veel belang aan uw mening en die van onze cliënten.

Onze zorg draait immers om uw kind. Daarom hebben wij het onderwerp 'zeggenschap' goed geregeld met het beleid zeggenschap, conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Naast ouders en verwanten hebben alle cliënten bij Odion zeggenschap, op zo'n manier dat deze aansluit bij de mogelijkheden van uw kind.

De zeggenschap voor ouders en cliënten krijgt, zowel formeel als informeel, vorm op 3 verschillende niveaus:

1. Individueel niveau
Onderwerpen met betrekking tot uw mening of de mening van de cliënt over zijn persoonlijke zorg en begeleiding.
- Deze onderwerpen kunnen altijd besproken worden met de directe begeleiding.
- Ook besteden begeleiders veel tijd aan zeggenschap voor de kinderen op de groep.

2. Locatieniveau
Onderwerpen die de locatie betreffen waar uw kind verblijft.
Elke locatie geeft op een passende wijze vorm aan zeggenschap.
- Er is een begeleider Zeggenschap. Hij/zij is aandachtfunctionaris rondom dit thema voor cliënten en team.

3. Odionbreed niveau
Onderwerpen die heel Odion betreffen / conform WMCZ.
- Odion heeft een functionaris zeggenschap. Zij organiseert de zeggenschap op Odion niveau voor cliënten en ondersteunt op verzoek locaties bij vragen of knelpunten.

- Vaste overlegvormen zijn:
CMR (Centrale Medezeggenschapsraad): verwanten geven (on)gevraagd advies aan de Raad van Bestuur.
Thema adviesgroepen: een groep cliënten (18+ en wisselend van samenstelling) geven naar aanleiding van een thema, met ondersteuning van de functionaris zeggenschap, advies aan de Raad van Bestuur.

Voor meer informatie over zeggenschap:
Ilse de Boer (functionaris zeggenschap) i.deboer@odion.nl
Gerard van der Worp (voorzitter Centrale Medezeggenschapsraad) via t.blokdijk@odion.nl