Geschiedenis van Odion in een notendop

1966, het begin van Odion
Odion start in 1997. Maar de geschiedenis gaat terug naar de jaren zestig.  Vanaf die tijd passeren heel  wat jaartallen, fusies en afkortingen de revue.  Het begon allemaal in 1966, het jaar waarin Stichting Fonds Gehandicaptenzorg Zaanstreek/Waterland wordt opgericht. Uit deze stichting ontstaan kinderdagverblijf Pinokkio en gezinsvervangend tehuis Zaanerf, beiden  in Zaandam.  Het waren de jaren dat ouders naar mogelijkheden zochten om hun kind met een verstandelijke beperking  thuisnabije zorg te kunnen  bieden.  In die tijd waren er nog geen kleinschalige locaties zoals wij die nu  kennen.  Vanuit ouderverenigingen  ontstonden initiatieven die leidden tot de eerste Gezinsvervangende Tehuizen (GVT) en Dagverblijven voor ouderen  (DVO) en kinderen (KDV). 

1968, de AWBZ doet zijn intrede
Twee jaar later – in 1968 –  wordt  de stichting formeel ondergebracht in Stichting IGGZ, ofwel  Internaten Geestelijk Gehandicapten Zaanstreek.  Het is het jaar dat ook de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten kwam  en die zo belangrijk werd voor de verdere ontwikkeling van de ‘semimurale’ zorg  waartoe de GVT’en dagverblijven gerekend werden.

1980, Centraal Bureau wordt opgericht
Samen met Dagverblijven Zaanstreek gaat de IGGZ in 1980 over in Stichting ZGGZ. (Zorg Geestelijk Gehandicapten Zaanstreek).  Tot dat moment hadden de ouders die de besturen  van de stichtingen vormden alle activiteiten in hun vrije tijd ondernomen.  In 1980 krijgt de ZGGZ toestemming van het ministerie om een Centraal Bureau op te richten onder de voorwaarde dat er een verbreding moest komen naar Waterland.
Stichting ZGGZ groeit  gestaag, krijgt een Centraal Bureau met een eerste directeur (H.J.F. Liefting)  en sluit overeenkomsten met drie gelijksoortige stichtingen in Waterland.  Zo krijgt  langzaam het Odion van nu  vorm, maar we zijn er nog niet.

1989, Stichting GGZW ontstaat
In 1989 fuseert Stichting ZGGZ met de stichtingen  Dagverblijven Gehandicapten Waterland,  Gezinsvervangende tehuizen Purmerend en  een jaar later met de stichting Gezinsvervangende tehuizen Waterland in Volendam.
Er ontstaat een nieuwe Stichting met de naam GGZW (Geestelijk Gehandicapten Zaanstreek Waterland).
Natuurlijk bleef het hier niet bij, want van geestelijk gehandicapten spreken we al lang niet meer.  Bovendien diende zich een stichting aan die in de IJmond een woonvorm voor mensen met een lichamelijke beperking ontwikkelde en  mensen zocht die de weg in het Ministerie in Den Haag kenden.  Het leidde er toe dat de Stichting Woonvorm Lichamelijk Gehandicapten IJmond uit Castricum zich bij de GGZW aansloot.  Veel activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel zijn daar uit voortgekomen. 
De GGZW  ging mee met hun tijd en ontwikkelde een duidelijke visie.  De zorg- en dienstverlening werd steeds meer afgestemd op de cliënt.  Er kwamen nieuwe functies en producten zoals winkels, logeerhuizen, ambulante woonbegeleiding en  begeleid werken.

1996, De nieuwe naam Odion
In 1996 werd daarom een nieuwe organisatiestructuur ontwikkeld.  GGZW gaat van aanbodgericht  naar vraag gestuurd werken.  In 1997 ontstaat de nieuwe naam ODION. 
En ook de naam Odion komt niet uit de lucht vallen. Daarom tot slot van deze geschiedenisles nog één laatste afkorting: Ontmoeting in Dienstverlening en Ondersteuning.  Onder de naam Odion opereren we nog steeds, inmiddels met een waaier aan mogelijkheden.  Voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking en sinds een aantal jaren ook voor mensen met een auditieve beperking.  In 2014 dienen zich de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet aan, de zorg verandert in drastisch tempo.  Alle reden om  onder het motto ‘Odion op weg naar 2018’ de organisatie te herontwerpen.  Zodat we met een veelheid aan dienstverleningsmogelijkheden het gewone leven van mensen kunnen blijven  ondersteunen!