Onze visie

Bij Odion vinden we dat mensen met een beperking - kinderen en volwassenen - als volwaardige burgers aan de samenleving moeten kunnen deelnemen. Ook moeten zij gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de samenleving biedt. Wij willen ze hierbij graag ondersteunen. Basisvoorwaarden daarbij zijn een respectvolle bejegening, gelijkwaardigheid en het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt. Odion wil met haar ondersteuning een balans tot stand brengen zodat haar cliënten zo min mogelijk afhankelijkheid ervaren.

De zorgvisie van Odion
Odion wil met zorg het gewone leven ondersteunen. Professionele zorg inzetten voor mensen met een verstandelijke of een lichamelijke beperking. De aard van die zorg kan heel divers zijn want zij moet afgestemd zijn op de specifieke vraag van de cliënt. Soms gaat het om begeleiding en soms gaat het om verzorging en verpleging. Maar in alle gevallen wordt de zorg gericht op de cliënt en zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden. In de missie van Odion staat : “Odion ondersteunt kinderen en volwassenen met een beperking, opdat zij in staat zijn hun eigen leven te leiden.” Dat gebeurt in de praktijk door de vraag van de cliënt als uitgangspunt te nemen en heel goed te kijken naar de levensterreinen (wonen, werken, vrijetijdsbesteding) en de natuurlijke levensfasen van de cliënt.

Bij kinderen betekent dit dat Odion ouders ondersteunt in de opvoedingssituatie en dat de kinderdagcentra maximaal zijn gericht op de ontwikkeling van het kind. Soms staat daarbij de veiligheid en beschutting voorop en in andere situaties het aanbieden van schoolse vaardigheden.

Bij volwassen cliënten is het aanbod van Odion ook gericht op ondersteuning om te leven zoals anderen. Afhankelijk van de aard van de beperking zal die ondersteuning soms beperkt en in andere gevallen heel intensief zijn.

Voor alle cliënten geldt dat in de visie van Odion mensen met een handicap als volwaardige burgers aan de samenleving kunnen deelnemen en gebruik maken van de mogelijkheden die de samenleving biedt. Een respectvolle bejegening, gelijkwaardigheid en het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt zijn basisvoorwaarden in de ondersteuning. De ondersteuning is daarbij gebaseerd op hun wensen en mogelijkheden.
Het gaat veelal om cliënten met een blijvende hulpvraag. Odion gaat uit van een maximale zelfstandigheid van mensen maar beseft dat mensen in gezondheid, wonen en dagbesteding afhankelijk zijn van anderen in hun omgeving. Odion wil met haar ondersteuning een balans tot stand brengen zodat die afhankelijkheid zo minimaal mogelijk ervaren wordt. Of het nu gaat om mensen die veel gezondheidsassistentie nodig hebben of om mensen die veel woonbegeleiding nodig hebben. De zorg die nodig is voor een zo gewoon mogelijk leven dient in al zijn aspecten te zijn geborgd in professionele ondersteuningsmogelijkheden. Met zorg het gewone leven ondersteunen, niet meer en niet minder.