Van strategie tot jaarrekening

Odion op weg naar 2018, blijvend aanwezig en nabij
Het nadenken over beleid voor de komende jaren is best lastig in een tijd dat de omgeving van Odion volop in beweging is. Een aantal uitgangspunten zijn inmiddels op papier gezet, als bestuurlijk kader voor de komende tijd. In de notitie passeren veel zaken de revue. Over dat kader gaat bestuurder Henk Steen graag in gesprek met alle mensen die bij Odion betrokken zijn. Om beelden uit te wisselen, ideeën te vernemen en vragen te beantwoorden. Dat gebeurt o.a. in gesprekken met cliënten, Ondernemingsraad, de Centrale MedezeggenschapsRaad en de Raad van Toezicht. Ten behoeve van het gesprek met medewerkers worden ‘Rondjes Odion’ georganiseerd. Rondjes Odion zijn interactieve gesprekken met bestuurder en medewerkers. De notitie is voorzien van ‘samenvattingen’. Odion op weg naar 2018

Strategie 2011 - 2014
Odion heeft in 2010 haar strategie geëvalueerd en herijkt. De zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking wordt door steeds meer belanghebbenden bekostigd. We willen het gewone leven van onze cliënten in al haar facetten van nabij ondersteunen. Odion wil op eigen kracht, maar wel samen met andere organisaties, netwerken mogelijk maken die de participatie van cliënten in alle levensdomeinen ondersteunen. Aangezien Odion wordt geconfronteerd met veel kansen en bedreigingen, was het nodig om na te gaan wat dit voor Odion betekent en hoe we daar mee om willen gaan. Uitgangspunt hierbij was steeds het perspectief van de kracht van het kleine.
Wilt u het gehele plan inlezen? Klik kan op deze titel: Strategie 2011 - 2014

Meerjarenbeleidsplan 2010 - 2014

Odion is een krachtige organisatie, met een duidelijke visie, veel verschillende vormen van ondersteuning en heel toegewijde medewerkers. Keer op keer wordt de organisatie daarin bevestigd.
In het proces van aanbod- naar functiegericht organiseren, en uiteindelijk naar een meer op vraagsturing ingerichte organisatie, hebben wij onmiskenbaar grote stappen gezet. En zijn wij sterk in vernieuwingsprocessen. Het is zaak om dat elan vast te houden, om de gedeelde waarden die zo belangrijk zijn in ons werk te koesteren en dagelijks zichtbaar te maken.
Wilt u het gehele plan inlezen? Klik dan op deze titel: Meerjarenbeleidsplan 2011 - 2014

Jaarverslag Odion 2015
Als zorgorganisatie wordt de stichting Odion voornamelijk gefinancierd vanuit publieke middelen. Daardoor zijn wij verplicht om ieder jaar een jaaroverzicht te publiceren, zodat inzichtelijk wordt waar deze middelen aan besteed zijn. Dat sluit goed aan bij het streven van Odion om een zo transparant mogelijke organisatie te zijn.
Jaardocument 2015

Jaarrekening 2015

Op www.jaarverslagenzorg.nl vindt u de verslagen van de afgelopen jaren.

Organogram
Het organisatieschema geeft een overzicht van de verschillende clusters, afdelingen en functies binnen Odion. Klik hier voor het organogram.

Sfeerbeelden/Content/sfeer_9746